Подготвителен курс по Български език и литература за ученици в 10 клас

Подготвителен курс по Български език и литература за ученици в 10 клас

Подготвителен курс по Български език и литература за ученици в 10 клас

Новата матура в 10 клас по БЕЛ притеснява всички, но затова ние сме тук. Ще бъде предизвикателство за нас, но ще е едно от многото, с които ще се справим. Целогодишният курс по БЕЛ ще осигури достатъчно знания на нашите ученици и ще им помогне да затвърдят знанията си. Работата в малки групи е изключително ценна за нас, затова се стремим групите да не надвишават 8 ученици.

Всички материали за курса ще бъдат предоставени от ОЦ Innovation

Какво ще научите от програмата

 • • Художествена условност (фолклор, литература);
 • • Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);
 • • Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея);
 • • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой);
 • • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател);
 • • Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма);
 • • Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи - метафора, метонимия, символ, алегория; фигури - сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

 • Модерно обучение Осигурени материали

  Преподавател с над 30 години опит

  Достъпни цени