Кандидатстудетнски курс по БИОЛОГИЯ

Кандидатстудетнски курс по БИОЛОГИЯ

Изпитът по биология в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманитарната и ветеринарна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с биологична ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми, както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по биология и здравно образование.

Какво влючва програмата

В Кандидатстудентския курс по биология се работи в малки групи от между 8 и 10 човека. Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от ІХ до ХІІ клас. Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по биология и здравно образование – 8, 9 и 10 клас чрез:

  1. логическо и пълно изложение на темата по определен алгоритъм;
  2. дефиниране на основните понятия, включени в дадената тема;
  3. илюстриране с примери на химичните понятия;
  4. изработване и разчитане на схеми, схематични рисунки, таблици, графики, свързани с учебния материал;
  5. Знанията и уменията в програмата проверяват познавателните постижения на различни равнища /категории умствени дейности/: възпроизвеждане /репродукция/, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка .

Модерно обучение

Преподавател с над 30 години опит

Достъпни цени